หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

วีซ่าพม่า


การขอวีซ่าพม่ามีขั้นตอนไม่ซับซ้อนยุ่งยากค่ะ   วีซ่าพม่าสามารถยื่นคำร้องได้ที่สถานฑูตพม่า หากเดินทางด้วยรถไฟฟ้าให้ลงสถานีสุรศักดิ์ แล้วเดินไปประมาณ 400 เมตรก็ถึงสถานฑูต

การเตรียมเอกสาร

1. หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน  พร้อมสำเนาหน้าที่มีชื่อผู้เดินทาง
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
3. เอกสารการเดินทาง เช่นตั๋วเครื่องบิน (บางครั้งไม่มีการร้องขอ)
4. เงินค่าธรรมเนียมสำหรับวีซ่าท่องเที่ยว 810 บาท
5. แบบคำร้องขอวีซ่าที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว

การยื่นคำร้อง

ยื่นคำร้องขอวีซ่าได้ที่ สถานฑูตพม่าโดยใช้เวลาในการดำเนินการ  3 วันทำการ

แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูตพม่าประจำประเทศไทย
132 ถนนสาทรเหนือ ซอยถนนปั้น กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02 2332237, 02 2344698, 02 2337250, 02 2340320 โทรสาร 02 2366898
อีเมลl: myanmarembassybkk@gmail.com

เวลาทำการ  
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-12.00น. สำหรับยื่นคำร้อง                                                     
                            เวลา13.00-16.00น. สำหรับรับวีซ่าและเอกสารคืน


ตัวอย่างใบคำร้องขอวีซ่า


การขอวีซ่าพม่าสำหรับคนไทยสามารถทำวีซ่าชนิด Visa on arrival ได้ด้วย 

ขั้นตอนที่ 1:

เข้าสู่เว็บไซต์ http://www.myanmarevisa.gov.mm จากนั้นกรอกแบบฟอร์มขอวีซ่าออนไลน์ให้ครบถ้วน

ขั้นตอนที่ 2:
ยืนยันและชำระค่าธรรมเนียมเงินผ่านบัตรเครดิต/เดบิต

ขั้นตอนที่ 3:

รับเอกสารรับรองซึ่งจะส่งให้ทางอีเมล์ ภายใน 3 วันทำการ

ขั้นตอนที่ 4:

รับวีซ่าเมื่อเดินทางถึงประเทศพม่า